China 5.0 : สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ตั้งนิรันดร / สำนักพิมพ์ bookscape

คุณสมบัติสินค้า:

การเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม การเมือง และเศรษฐกิจจีนในยุคสีจิ้นผิง พร้อมกับการออกจากยุค 4.0 ไปสู่ 5.0 ของจีน

Share

China 5.0 สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจทั้งในด้านบวกและลบภายใต้สีจิ้นผิง ผู้นำรุ่นที่ 5 ทั้งยังสะท้อนภาพความท้าทายของจีนไฮเทคที่เดินหน้าด้านเทคโนโลยี ไปอีกขั้นด้วยความเร็วติดจรวด จากยุค 4.0 คือเทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวสู่ยุค 5.0 คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะเป็นกุญแจชี้ทิศทางอนาคตของจีน ไม่ว่าคุณจะทำงานในสาขาใด คุณไม่สามารถเป็นผู้นำในสาขานั้นได้ ถ้าไม่มีความเข้าใจเรื่องจีน เพราะโลกยุคใหม่ไม่ใช่โลกของอังกฤษ สหรัฐฯ หรือสหภาพยุโรป แต่เป็น “โลกของจีน” โลกที่จีนเป็นวิชาบังคับ ไม่ใช่วิชาเลือกอีกต่อไป
Powered by MakeWebEasy.com